تماس با ما
آدرس 1: اصفهان - خيابان علامه اميني شرقي - شماره 357                                          آدرس 2 : اصفهان - دانشگاه اصفهان - پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
تلفن: 5-32616243-031   تلفن: 36701031-031
نمابر: 32616246-031   نمابر: 37932608-031
كدپستي: 49191-81589   کد پستی دانشگاه اصفهان: 81746-73441
صندوق پستي: 1537-81655   صندوق پستی پژوهشگاه شاخص پژوه: 138-81745
info@bpshakhespajouh.ac.ir www.bpshakhespajouh.ac.ir

  

آدرس 3: تهران-خيابان قائم مقام فراهاني-نرسيده به خيابان مطهري-روبروي كوچه مگ نوليا-پلاك 158
تلفن: 88312572-021
نمابر: 88312573-021
كدپستي 1586983713

 

 

 

 


Contact Us

Office in Isfahan:

1- Ebne Sina Ave., Isfahan University, HezarJrib St., Isfahan, Iran.

Postcode: 81746-76441

Tel: +9831-36701031

+983137932610

Fax: +9831-37932608

 

2- No. 357, East Allameh Amini Ave, Isfahan, Iran.

Postcode: 81589-49191

Tel: +98-32616246

Fax: +98-32616246

 

Office in Tehran:

158, Qaem Maqam-e-Farahani, Tehran

Postcode: 1586983713

Tel: +9821-88844167


ارسال به:
Send to:
نام:
Name:
 
نام خانوادگی:
Family
 
پست الکترونیکی:
E-Mail:
  
موضوع:
Subject:
 
متن نامه:
Comment: