مراحل ساماندهی دوره دکتری پژوهش محور

 

                                                                           

 

پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

معاونت برنامه ریزی تلفیقی

دفتر راهنمایی دانشجویان دکتری پژوهش محور

مراحل ساماندهی دوره دکتری پژوهش محور بر اساس استانداردهای بین المللی: