معرفی افتخارات و دستاوردهای پژوهشگاه شاخص پژوه به زبان انگلیسی