اینفوگراف" نمودار زمانی نوآوری (1900-2050)"

مدل پیوست که توسط ریچارد واتسون و همکارانش تهیه شده پیشرفت های نوآوری که تاکنون به وقوع پیوسته و یا در آینده به وقوع خواهند پیوست را از دید واتسون و همکارانش نشان می دهد. اینفوگراف حاضر، سیر تحول نوآوری در عرصه کالاها و خدمات را طی سال های 1900تا2007  ( در قالب نوآوری های گذشته) وایده هایی که در سال های 2015 به بعد (در قالب آینده های ممکن) به وقوع می پیوندد را نشان می دهد. این سری وقایع زمانی، برروی میله هایی در طی3 موج  جای داده شده است. ارتفاع این میله ها مربوط به کمیت ابداعات هر دوره می باشد. با رشد و توسعه تفکر و دانش بشری، احتمالاً با گذر زمان، ارتفاع میله ها بیشتر خواهد شد. همان طور که مشاهده می کنید در گوشه پائینی سمت چپ نمودار، موج اول که سال های1900تا1950را در برمی گیرد،کالاو خدماتی که بیشتر در زمینه کالاو خدمات صنعتی است نشان داده شده و ،موج دوم(سال1950تا سال2007) بیشتر ابداعات در زمینه علوم پژشکی و کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) بوده و از سال2007 به بعد بیشتر ابداعات در زمینه علوم رباتیک و ابداعات مجازی است. تحول هر شاخه از نوآوری به صورتی است  که گویا این ابداعات دقیقا در امواج دیگر نوآوری بروز یافته و متکامل تر شده است که این خود منجر به ایجاد ارتباطات بیشتر بین امواج وگویاتر شدن مدل شده است. جذاب ترین قسمت مربوط به نوآوری های ممکن سال-های 2010 به بعد است. مانندتجارت اعتباری، پلیس رباتیک، حشرات رباتیک،کارخانه های فضایی، جاده های خود تعمیر شونده و روستاهای خاموش و بدون سکنه و......
از نقاط قوت این مدل، تاریخی کردن، باورپذیر کردن و شفافیت در بیان نقاط عطف در نوآوری هاست. پاسخگو بودن این فرآیند موجب جهت دهی به سرمایه گذاری ها ،جهش و حرکت پژوهش و تجاری سازی ایده هایی که در سمت و سوی ایجاد چنین نوآوری هایی حاصل خواهد شد. از جمله ویژگی های این مدل، چند بعدی بودن دیدگاه ها نسبت به آینده می باشد.

 

31 شهریور 1394