قابل توجه پژوهشگران و علاقمندان به حوزه هاي فناوري و نوآوري «محورهاي پيشنهادي براي انجام پژوهش توسط پژوهشگران»

قابل توجه پژوهشگران و علاقمندان به حوزه هاي فناوري و نوآوري

«محورهاي پيشنهادي براي انجام پژوهش توسط پژوهشگران»

1 – تهيه طرح جامع R.S.D  ( پژوهش براي توسعه پايدار )

2 – تهيه طرح جامع E.S.D  ( آموزش براي توسعه پايدار )

3 – تهيه طرح جامع  R.I.S ( سيستم نوآوري منطقه اي )

4 – تهيه طرح جامع T.M.S  ( سيستم مديريت استعدادها )

5 – تهيه طرح جامع C.S.D ( خلاقيت براي توسعه پايدار )

6 – تهيه طرح جامع C.S.D ( خلاقيت براي توسعه پايدار )

پژوهشگران و علاقه مندان گرامي مي توانند جهت همكاري ومشاركت در انجام پروژه هاي فوق الذكر درخواست، رزومه و سوابق علمي خود را به پست الكترونيكي info@bpshakhespajouh.ac.ir ارسال فرمايند.

13 بهمن 1393