دفتر راهنمایی دانشجویان دکتری پژوهش محور

 

                                                                                                                                             

 پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

معرفی دفتر هدایت ومشاوره دانشجویان دکتری پژوهش محور

اهداف:

تشکیل این بخش بر مبنای استانداردهای داخلی  و بین المللی  ومشاوره با اساتید ، متخصصین و پژوهشگران می باشد. ومهمترین اهداف این بخش عبارتست از :
1 - هدایت دانشجویان دکتری پژوهش محور برای انتخاب موضوع پایان نامه به روش علمی
2 -  تشکیل کارگاه های آموزشی برای دانشجویان با محورهای زیر:

• تشریح روش دکتری پژوهش محور و تفاوت آن با دکتری آموزش محور
• روش کلی تحقیق دکتری پژوهش محور و ارائه مراحل آن به روش علمی
• روش نوشتن پروپوزال دکتری بر اساس استانداردهای بین  المللی
• روش جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها
• روش یادداشت برداری و ارائه منابع و مأخذ به روش علمی
• روش نوشتن پایان نامه دکتری براساس استانداردهای بین المللی
• روش نوشتن مقالات علمی نمایه شده و ISI
• روش علمی ارائه پایان نامه دکتری پژوهش محور

3 - هدایت مستمر دانشجویان دکتری برای جمع آوری اطلاعات و داده ها در رشته های علوم انسانی و مهندسی
4 - هدایت مستمر دانشجویان دکتری برای تحلیل داده ها دررشته های علوم انسانی و مهندسی

لازم به یادآوری است هدایت اصلی علمی وتحقیقی پایان نامه به عهده استاد محترم راهنما بوده و هدف اصلی این بخش
استانداردسازی پایان نامه ها بر مبنای اصول داخلی و بین المللی دانشگاه های مطرح وپیشرو می باشد.

مراحل اجرایی:

کارگاه اول:

  • تشریح کامل دکتری پژوهش محور و تفاوت آن با دکتری آموزش محور

کارگاه دوم:

  • روش های علمی برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری پژوهش محور
  • روش نوشتن پروپوزال دکتری پژوهش محور بر اساس استانداردهای بین المللی

کارگاه سوم:

  • روش جمع آوری و یادداشت برداری داده ها و ارائه منابع و مأخذ به روش علمی و استاندارد شده بین المللی

کارگاه چهارم:

  • روش نوشتن مقالات علمی و ISI

کارگاه پنجم:

  • روش علمی ساختار سازی و نوشتن پایان نامه دکتری پژوهش محور

کارگاه ششم:

  • روش ارائه و دفاعیه پایان نامه دکتری پژوهش محور

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتروحضور در کارگاه های آموزشی در ساعات اداری روزهای زوج به دفترهدایت دانشجویان دکتری پژوهش محور پژوهشگاه مراجعه شود .